Preben Linke

formand for Kulturselskabet Himmelpind

Kirsten Mikkelsen

formand for Himmelpinds Venner

 

Kulturselskabet Himmelpind

Referat fra generalforsamling

tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16.00

i Bygningen ved Anlægget

Mødet indledtes med at formanden udtalte et mindeord for Kurt Tværkær og et minuts stilhed


1.Valg af dirigent  - Arne Thomsen valgtes, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet

2.Beretning om virksomheden det forløbne år v/formanden. -  var udsendt og blev godkendt

3.Fremlæggelse af revideret regnskab v/kasseren - godkendtes

4.Beslutning om anvendelse af overskud. – godkendtes som foreslået hensat 14.000 til stenen

5.Ledelsens vurdering af fremtiden/budget.- budget med ca. 10.000 i indtægter og udgifter og ellers afpasses aktiviteterne efter mulighederne for støtte.

6.Indkomne forslag. – ingen forslag indkommet.

7.Valg af bestyrelsesformand.  –Preben Linke genvalgtes

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer,

9.på valg er Kirsten Mikkelsen, Arne Thomsen,

  Erik Pedersen. -Kirsten, Arne og Erik genvalgtes

10.Valg af suppleant –ingen valgt

11.Valg af revisor, på valg er Erik Svenningsen -genvalgt

12. Eventuelt- Naturdag den 21. Maj – toges til efterretning,

endvidere drøftedes problemet med stenen, hvor museumsfagfolk i samarbejde med Vejle kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at få stenen genoprettet.

Himmelpinds Venner

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16.30

i Bygningen Ved anlægget


1.Valg af dirigent –Arne Thomsen valgtes og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet

2.Aflæggelse af beretning ved formanden – var udsendt og blev godkendt

3.Fremlæggelse af regnskab ved kasserer -godkendtes

4.Indkomne forslag –ingen forslag var kommet

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mikkel Rasmussen valgtes

6.Valg af revisor, på valg er Erik Henningsen –valgtes igen

7.Evt. –Første arbejdsdag på Pinden er den 1. maj.